Son Dakika

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV DUYURUSU


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2
1. İLGİLİ MEVZUAT
 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,
 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği,
 13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin
Yönerge.
2. AÇIKLAMALAR
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz
konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına
ilişkin süreç EK-1’de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS’te yer
alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile
birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla;
 Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
 Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince,
23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman
öğretmenlerden eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını
taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün
onayından sonra Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği
çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Bakanlığımız merkeze bağlı taşra teşkilatında görev yapanlardan eğitim programı ile
yazılı sınava başvuruda bulunanların değerlendirme işlemleri, görev yaptıkları okulun/kurumun
onayından sonra görev yaptıkları okulun/kurumun bulunduğu illerde oluşturulan il
değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.
Bakanlığımız kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı ile
Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenler/uzman öğretmenlerin
gerek eğitim programına gerekse yazılı sınava başvuruları elektronik ortamda MEBBİS
3
üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının
bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı ile yazılı sınava başvuruda
bulunacakların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları
göz önüne bulundurarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
Özel öğretim kurumları ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan
öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programı ve yazılı sınava başvuruda
bulunacakların başvuruları;
 Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğünce,
 Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından ise görev
yaptıkları kurumlarca,
yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp
taşımadıkları, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğünce; Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapanların ise görev
yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi Genel Müdürlüğe/Bakanlığa
gönderilecektir.
3. EĞİTİM PROGRAMI
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik
eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına
göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri
arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden
gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında
olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime
açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA’ya giriş
yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim
Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır. Bu bakımdan uzman
öğretmen/başöğretmen unvanı için her bir eğitimin tamamının izlenmesi esas olup, eğitim
içerikleri ile birebir uyumlu yazılı doküman ise ilave bir imkân olarak hizmete sunulacaktır.
4
Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için
başvuruda bulunamayacaktır.
Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu
seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile
yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle
uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte
eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen
konularla ilgili sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.
3.1. Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan
03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim
Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi itibarıyla
uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda
bulunabilecektir.
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik
veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen
olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere
aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim
kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik
süreleri,
b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen
süreler,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci
maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde
tamamı,
5
e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen
veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu
kapsamdaki izin süreleri,
g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış
oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına
bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden
ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,
ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,
de dâhil edilecektir.
Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 03 Ekim 2022 tarihi
esas alınacaktır.
Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile
Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de
söz konusu eğitim programına aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.
Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce;
diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev
yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 01-28 Haziran 2022 tarihleri
arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.
Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak
eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan
duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin
sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise
yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.
3.2. Eğitim Programına Başvuru
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman
öğretmenler, eğitim programına MEBBİS üzerinden başvuruda bulunacaklardır.
6
Eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları illerde
oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 01-13 Haziran 2022 tarihleri arasında
değerlendirilecektir.
Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il
değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması
gerekmektedir.
4. MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına
İlişkin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki
gelişim çalışmalarının yapıldığına ilişkin belgeler 07 Temmuz 2022 – 03 Ekim 2022 tarihleri
arasında MEBBİS’e adaylar tarafından yüklenecektir. Mesleki gelişim çalışmalarının geriye
dönük herhangi bir geçerlilik süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Öğretmenler/uzman
öğretmenler ilk göreve başladığı tarihten itibaren katıldıkları mesleki gelişim çalışmaları bu
süreçte kullanabileceklerdir.
Adaylar tarafından MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler
arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme
komisyonunca aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge eki
EK-2/EK-3’te yer alan mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın en az ikisinden
birer çalışma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki
gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.
5. ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen
unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı
sınav konuları ve ağırlıkları EK-2’de belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve
üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.


Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.