Son Dakika

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU YAYINLANDI

 

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe

bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî 

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini 

tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli 

öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna 

atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna 

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini 

tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır.

B. Başvuru 

1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. 

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak 

kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini 

başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da 

eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim 

müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi 

yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine

yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme 

başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih 

edebileceklerdir. 

5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki 

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık

2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde 

zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde 

bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya 

aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2022 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları 

da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği 

gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 3 Ekim 2022 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların 

atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 

“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi 

Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim 

kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında 

bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü 

bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de 

süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu 

onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra 

imzalattırılacaktır.

9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından 

onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının 

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme 

başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, 

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Ancak 

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim 

kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde 

bulunabileceklerdir.

12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, 

müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile 

güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru 

tarihi itibarıyla aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını 

tercih edebileceklerdir.

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler

1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak 

geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında 

ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler, 

2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı 

gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, 

3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro 

fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri 

doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim 

kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni 

alanlarında geçen hizmet süreleri,

birlikte değerlendirilecektir. 

Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet 

alanlarındaki eğitim kurumlarına,

2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 

tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, 

istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık

2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il 

içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,

4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler

zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle, 

5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek 

istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, 

6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 

istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,

 üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

D. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, 

Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler

1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan 

öğretmenleri 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 

istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da 

tercih edebileceklerdir.

2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim 

ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2022 tarihinde üç yıllık çalışma 

süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih 

edebileceklerdir.

Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen 

yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen 

kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu 

durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı 

bölümünün 3’üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık 

çalışma süresi aranmayacaktır.

E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken 

Hususlar

1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde; 

a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye 

mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, 

il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller 

arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla 

eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında 

daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak 

bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha 

önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev 

yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme 

işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra 

yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev 

yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki 

görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında 

alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır. 

4. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince 

giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda 

belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. 

G. Atamalar 

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan

8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. 

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre 

yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla 

olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise 

atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Ğ. Başvuru ve Atama Takvimi

Personel Genel Müdürlüğü

İşlem Tarih

Başvuruların Alınması Başlangıç : 4 Temmuz 2022

Bitiş : 8 Temmuz 2022 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların 

İlanı 19 Temmuz 2022

Görevden Ayrılma İşlemleri 20 Temmuz 2022 itibarıyla

personel.meb.gov.tr

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.