Son Dakika

ADANA BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 80 MEMUR ALIM YAPACAK

 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.


 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan
özel şartlara göre İtfaiye Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına,
soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.
d) İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.adana.bel.tr resmi internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda
veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine
kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18.07.2022 22.07.2022
tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Reşatbey
Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz personel@adana.bel.tr e-posta adresine
gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Adana Büyükşehir Belediyesi (Reşatbey Mah.
Atatürk Cad. Seyhan/Adana) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz
sorumlu olmayacaktır.)
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
İtfaiye Eri kadrosuna başvurular
d) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo
ölçümü yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
1) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır.
2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı
başvurularının değerlendirilmesine müteakip 08/08/2022 tarihinde belediyemizin
https://www.adana.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve Belediyemiz ilan panosunda ilan
edilecektir.
3) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte
ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
4) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
5) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 - 26/08/2022 tarihileri arasında yapılacak olan
sözlü sınav Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde, 22/08/2022 -
26/08/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise Serinevler Mah. Mustafa Kemal
Paşa Bulvarı üzeri No:18 Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da
başlayacaktır. Sözlü ve / veya uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Uygulamalı Sınav:
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye Eri Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan yazılı sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
İtfaiye eri ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas başarı
puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar
da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.adana.bel.tr/
internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
6619/1-1

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/06/20220612-4-5.pdf

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.