Son Dakika

TİLLO BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 5 MEMUR ALIM YAPACAK

 Siirt İli Tillo Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Tillo Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alımı yapılacaktır.
 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.


1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
d) V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun
olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tillo.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
Belediyemizce onaylanabilir.)
Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
V.H.K.İ. kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası
veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25/07/2022-27/07/2022 tarihleri
arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tillo.bel.tr internet adresine,
Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (Fakirullah Mahallesi, İbrahim Hakkı
Meydanı, No:21 TİLLO/SİİRT) Tillo Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne
yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı memur kadroları için sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır,
Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
01/08/2022 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.tillo.bel.tr adresinde ve ilan
panosunda ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne internet adresinden erişebileceklerdir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 08/08/2022 tarihinde Tillo Belediyesinde yapılacaktır
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAV DEĞERLENDİRME - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet
sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
6657/1-1

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/06/20220612-4-7.pdf

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.