Son Dakika

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN 43 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43
(kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
ÖZEL ŞARTLAR
1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim
süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye
engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.
5) Sürekli İşçi Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde bakım, onarım ve kaynak hizmetlerinde
çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir.
6) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
7) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih
ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.
Sıra
No Unvan Adı Açık İş
Sayısı Eğitim Durumu Nitelik ve Koşullar Sınav
Durumu
1
Tarama
Uzmanı
(Kaptan)
2
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az sınırlı kaptan
ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek.
c) 40 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura
Sözlü/
Uygulamalı
Sınav
2
Tarama
Uzmanı
Yardımcısı
3
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/
Sözlü/
Uygulamalı
Sınav
3
Deniz Buhar ve
Motor
Makinisti
3
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az
sınırlı makine zabiti yeterliğinde çalıştığını belgelemek.
c) 40 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/
Sözlü/
Uygulamalı
Sınav
4 Sınırlı Kaptan 8
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az
sınırlı kaptan olarak çalıştığını belgelemek.
c) 40 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/
Sözlü/
Uygulamalı
Sınav
5 Gemici 13
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az
gemici olarak çalıştığını belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
6 Usta Gemici 4
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az usta gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel işyerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az usta
gemici olarak çalıştığını belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
7 Gemi
Elektrikçisi 1
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti yeterliğine sahip
olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az
elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti olarak çalıştığını
belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
8 Yağcı 4
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) En az yağcı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl yağcı
olarak çalıştığını belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
9 Gemi Aşçısı 2
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) Geçerli gemi adamı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek.
b) Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl gemi
aşçısı olarak çalıştığını belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
10
Sürekli İşçi
Usta (Atelye) 3
Ortaöğretim (lise ve
dengi teknik ve mesleki
okul) mezunu olmak.
Sınav başvurusunun son günü itibarıyla;
a) Meslek liselerinin; makine, motor, elektrik veya metal teknolojisi
bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar için kamu veya özel
kuruluşların birinde en az 2 yıl usta yardımcısı olarak çalıştığını
belgelemek.
b) Lise ve dengi okul mezunu olanlar için kamu ve özel kuruluşların
birinde en az 2 yıl usta, 3 yıl usta yardımcısı olarak çalıştığını belgelemek.
c) 35 yaşını bitirmemiş olmak.
Kura/Sözlü
Sınav
AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI
UNVAN İL BİRİM AÇIK İŞ
SAYISI
Gemici
İstanbul İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği 4
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 4
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 5
Usta Gemici
İstanbul İstanbul Bölge Liman Başkanlığı 1
Muğla Göcek Liman Başkanlığı 1
Çanakkale Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı 1
Trabzon Trabzon Bölge Liman Başkanlığı 1
Gemi Elektrikçisi Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Tarama Uzmanı (Kaptan) İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Tarama Uzmanı Yardımcısı İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Deniz Buhar Ve Motor Makinisti İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Yağcı İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
Gemi Aşçısı İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Sınırlı Kaptan
İstanbul İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği 3
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 3
Samsun Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
Sürekli İşçi
Usta (Atelye)
İstanbul İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği 2
İzmir İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği 1
Toplam 43
DİĞER HUSUSLAR
1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru
yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul
edilmeyecektir.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Konferans Salonunda (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, kuraya ilişkin
duyuru Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yapılacaktır.
3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından sözlü/uygulamalı sınava katılmak için kura
çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
4) Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde
yedek adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak
sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5) Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv
Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.
6) İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında
Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır.
https://esube.iskur.gov.tr
İlanen duyurulur

Hiç yorum yok

Yorum yazarak Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uymayı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Devletajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.